АРАГАНЫҢ ИММУНИТЕТКЕ БАГАЙ САЛДАРЫ

Арага кижиниң организиминге багай салдарлыг дээрзин шупту билир бис. Бүгү делегейниң кадык-камгалал организациязынын иммунитет камгалаары биле чарлаттынган неделязынга хамаарыштыр, араганың иммунитетке багай салдарының дугайында Республиканың наркология диспансериниң улуг эмчизиниң  организас-методиктиг талазының оралакчызы Ульяна Камбаевна Биче-оол тайылбырын берген.

«Араганың составында этанол деп будумел бар. Ол кижиниң организиминче киргенде камгалал клеткаларны өлуглендирип, хан клеткаларын үреп, төп нерви системазынга,  иштики органнарның болгаш бугу мага-боттуң бүдүмелдер солчулгазын өскертип, кадыкшылдың байдалын баксырадыр.

Араганың уржуундан кижиге барык 50 ажыг аарыглар тыптып турар. Оларның аразында эмнеттинмес, өлумге чедирип болур аарыглар база эвээш эвес.

Арага баштай кызыл-өөш биле хырынның ылчыргай картын оя чиптер, ону дегдириишкинге чедирер, гастрит деп аарыгга таварыштырар. Баарның бестериниң амыдырап-чурттаарынга эргежок чугула чүүлдерни ылгап үндүрер ажыл чорудулгазы кошкаар, хырын адаанда майылаа бези дегдирерге панкреатит деп аарыг тыптыр.

Цирроз деп баарның хоочураан аарыы база тыптыр. Ооң хоочураан дегдириишкининиң түңнелинде баар бичелеп, өлугленир болгаш сиирлени бээр. Ынчан ооң кезектериниң тургузуу өскерлир болгаш ажыл чорудулгазы баксыраар, кошкаар, көк дамырлар алгыыр. Бо таварылгада хан дестелип өскерлирге кижи хөй хан төгүүшкүнүнден өлүп болур.

Арагага хандыкшаан кижилер арыг-силиг болурун уттуптарлар. Бо таварылгада кошкааган иммунитет хөй халдавырлыг аарыглар биле демисежип шыдавайын баар. Ол болза гепатит, СПИД, кеш болгаш шээр аарыглар болуп турар.

Арагадан кижи боду ойталавас болза, ону канчаар-даа эмнеп, албадап, соксадырга, түңнел үнмес. Ынчангаш кадык амыдырал тударын кызыдып, араганың орнунга спорт-биле өңнүктежип, шын чемненип, хун чурумун шын тургузуп, сагып, бодунуң бодалдары болгаш иштики делегейи-биле ажылдап чаңчыгары чугула.

Бодуңарны болгаш чоок кижилериңерни камгалап чоруңар, кадык болуңар!