ГБУЗ РТ «РЕСНАРКОДИСПАНСЕР»-нин коллективи тускай шериг операциязында киржип турар солдат оолдарга удаа-дараа дузаламчы акцияларга киржип турар.

Республиканының наркологтуг диспансериниң Элегест суурда реабилитация салбырынын ажылдакчылары болгаш реабилитацияда эмненип турар аарыг кижилер ындыг акцияларнын идекпей киржикчилери. Профессионалдыг мастернин хайгааралы биле, эмнелгеде чыдар кижилер тускай шериг операциязында киржип турар оолдарга чылыг хөректээштерни, белдиргииштерни даарап, уктарны хол-хаптарны, борттерни аргып турар. Ол дээрге реабилитациянын арагадан аарыг кижилерге шын орукче киреринин база бир онзагай дузазы. Эмненип турар кижилернин хей аъды бедип, чуртталгаче чуткулу дынзыгып, «ам-даа ажыктыг, толептиг кижи болуйун»-деп идегел баштарынче синип, бир-ле оске кижиге чылыгны бергенинин шынзыдылгазы-бот холу биле кылган ажылы-шын орукче базымнарынга идиг болуп турар. Дуза кадары – кижиниң база бир чугула болгаш күштүг шынарларының бирээзи дээрзин шуптувус билир бис.