Дынзыг сооктар душкени биле республиканын наркология диспансеринде эмнээшкин ап чыдар улустун саны ковудээн

Арага кижилерге дыка улуг хораны чедирип турарын боттарывыс билир бис. Араганың биске чедирип турар багай салдары ону өйлүг ижип билбезивистен болуп турар. Кышкы уеде ол берге айтырыг эмчилерни куштуу-биле дувуредип эгелээр. Соокта ажыг сугну ижери коргончуг: мага-ботка айыылды тургузуп, дувуренчиг уржуктарга чедирип болур. Ол дугайында республиканын наркология диспансеринин кол эмчизинин оралакчызы Снежана Алексеевна Хомушку КТРК «Тыва» телеканалынга интервьюну берген.

Кышкы уеде араганы шеглээри чоптуг шиитпир. Кижи бүрузү ону медерелинге сиңирип, үргүлчү бодап чоруур болза эки.