Творчество реабилитантов

Арагадан аарый берген кижилер эмнээшкинниң эге чадазында аарый бергенин угаап билбес болур. Ол алкоголизмниң бир ылгавыр демдээ. Ынчалза-даа психологтарның, эмчилерниң, өске специалистерниң ачы-дузазында минниишкинге кээп, арага ишпес күзели оттуп келир. Адаанда бижээн шүлүк Республиканың наркология диспансериниң реабилитация салбырында эмнээшкин эртип турар кижиниң шын бодалга кээп, угаан-медерели өскерлип, бодунга чырыдыышкынны ажытканын илередип турар.
Шүлүк бижииринге мергеживээн-даа болза, сагыш-сеткилин одуругларга илередирин кызыткан шак бо реабилитантывыстың сөстери амыдыралында берге байдалдарга, чидиригге, муңгаралга таваржып, ону арага-биле чавылдырып, оон өске арга тыппайн, улам дам-на тамыже бодун киирип чоруур улуска кичээндириг болуру чадавас. Бо шулукту номчаан шак ындыг кижилерниң бистиң реабилитантывыстың чижээн көрүп, медерели сергеп-сегип, шын орукже көрнүп келиринге идегедивис.

Алыс бодум амыдырал-чуртталгамда
Азып-тенип аарый бээр деп бодавадым.
Арага деп аарышкылыг суксун ишкеш,
Анаа кижи чараш эвес чурттай бердим.

Кижилерниң карактары чидий берип,
Канчап бардың, бодан деп-даа сургап чорду.
Тамыдыва күжүр бодум шымнып кирип,
Тайып ушкаш, даянып бо туруп келдим.

Амыдырал-чуртталганын чиргилчини
Аарышкылыг балыг кылдыр артып калды.
Ынчалза-даа мурнумда бо эмчилерим
Эде сургап, өрү тыртып эккелдиңер.

Сеткилимде шыгжаттынган балыгларны
Сагыжымдан ырадырын сумеледи.
Чаңгыс катап чурттап келир назынымда
Чарлыышкындан чидиригге чедир кордум.

Чагып, сургап чорууруңар утпас боор мен.
Сеткилимниң ханызындан силерге мен
Черге чедир мөгейбишаан,
Четтиргеним илередип ханмас-тыр мен.

Арттар ажып, хемнер кежип чорзумза-даа,
Арта баскан эргинимни утпас боор мен.
Арага деп ыт ишпес ажыг сугну
Адап-сурап дилевезим даңгыраглаайн

Эргим ынак эмчилерим ачызында
Эки чүүлдер өөренгеним утпас мен деп
Элегес деп эргим суурум буянын мен
Эжиин ажып, ачызын мен көре бердим.