Тыва дыл хүнү — День тувинского языка

Чылдың-на ноябрь 1-ниң хүнүнде Республиканың наркология диспансеринге Тыва дыл хүнүн демдеглеп эрттирери чаңчыл болган – тыва дыл кырынга диктант бижиир ийикпе азы тыва чогаалчыларның шүлүктерин номчуур, бир болза, солун оюннар ойнаар.
Бо чылын Тыва дыл хүнүн солун айтырыгларга харыылап база бодалгалар бодап тургаш, маргылдаа эрттирер хевирге демдеглээрин эмнелге ажылдакчылары шиитпирлеп алганнар. Эмнелгениң социал ажыл чорудар специализи Аяна Доңгак тыва чоннуң, тыва дылдың тыптып тургустунуп келген төөгүзүнүң дугайында чугаалап берип, эмнедип чыдар аарыг кижилерниң сонуургалын оттурган.
Дараазында бөлүктерге чарлып алгаш, чаңгыс сөстен кым эң-не хөй чаа сөстер тургузуп шыдаарыл дээш маргыжып ойнааннар.
“Дыка солун болду. – деп Аяна Доңгак бодалы-биле үлешкен. – Ол санында бисте эмнедип чыдар кижилерниң уран-чечен, тывызыын магадап ханмас мен – дыка-ла солун, салым-чаяанныг кижилер! Ооң-биле чергелештир, боттарының төрээн тыва дылын дыка эки билир-дир деп эскердим – бо оюн үезинде хөй-ле билбезим, барык уттундуруп бар чыдар, ажыглаттынмастаан тыва сөстерни билип алыр аргалыг болдувус.”
“Эмнелгеге чыдарга шыланчыг, үениң эртери дыка оожум ышкаш болур чүве. – деп эмнедип чыдар А. чугаалаан. – Ынчангаш бистиң эмчилеривистиң болганчок эрттире бээри шак мындыг хемчеглер амыдыралга кижиниң сонуургалын катап оттуруптар болур-дур.”

Ежегодно 1 ноября в День тувинского языка в Республиканском наркологическом диспансере традиционно отмечают интересными мероприятиями – то пишут диктант на тувинском языке, то стихи читают тувинских поэтов, то веселые игры проводят.
В этот году День тувинского языка решили отметить интересной викториной и решением задач. Специалист по социальной работе Аяна Донгак рассказала об истории становления и формирования тувинского народа и языка, какие народы сыграли роль в формировании тувинского народа, какие языки обогатили тувиинский язык. Далее пациенты разбившись на команды, соревновались в выполнении задания по созданию из букв одного слова много других слов.
“Было очень интересно. – поделилась впечатлениями Аяна Донгак. – Я каждый раз удивляюсь, насколько наши пациенты творческие и интересные люди и как хорошо они знают свой родной тувинский народ. В ходе мероприятия мы узнали и вспомнили много почти забытых тувинских слов.”
“В больничных буднях время тянется ужасно долго. – рассказала пациентка А. – И вот такие мероприятия, которые организуются нашими врачами, вызывают интерес к жизни.”