Чажыт шинчилел — арагага сундуну тодарадыыры

1. Алкоголь холумактыг суксуннарны кайы-хире хөй ижер силер?

 
 
 
 
 

2. Алкоголь холумактыг суксунну бир ишкенде чежени ижер силер? (стандарт хемчээлин айтыӊар) — (Алкоголь холумактыг суксуннуӊ 1 стандарт хемчээли 10 грамм арыг спиртке деӊнежип турар. Ол дээрге 100 мл. вино (13%), 280 мл. пиво (4,5%), 30 мл. водка (40 градус))

 
 
 
 
 

3. Алды болгаш оон хөй хемчээлди бир ишкенде кайы-хире хөйнү ижер силер?

 
 
 
 
 

4. Эрткен чылдыӊ дургузунда, алкоголь холумактыг суксунну ишкенде ала-бодуӊарны тудуп шыдавайын баарыӊарны каш катап эскерген силер?

 
 
 
 
 

5. Эрткен чылдыӊ дургузунда, алкоголь холумактыг суксунну ишкенде, кылыр ужурлуг чувени каш катап кылбаан силер?

 
 
 
 
 

6. Улуг хөглээшкин соонда, эртенинде, бир-ле чүвени кылырыныӊ бетинде, алкоголь холумактыг суксунну эрткен чылдыӊ дургузунда каш катап ишкен силер?

 
 
 
 
 

7. Алкоголь холумактыг суксунну ишкен соонда, эрткен чылдыӊ дургузунда, каш катап буруузунуп миннинген силер?

 
 
 
 
 

8. Эрткен чылдыӊ дургузунда алкоголь холумактыг суксуну ишкен соонда, эртенинде, чуну-даа сагынмас таварылгалар каш катап болганыл?

 
 
 
 
 

9. Алкоголь холумактыг суксуну ишкениниӊ ужурунда, кемдээшкинерни силер бодуӊар, азы силерниӊ таныыр кижилериӊер алган бе?

 
 
 

10. Силерниӊ алкоголь холумактыг суксунга хандыкшып турарыӊарга чоок кижилериӊер азы эмчилер сагыш салып, соксадырынга оралдашкан бе?