Шаг чаагай! Шагаа чаагай!

Амыргын-на амыргын, хундулуг чангыс чер-чурттугларывыс! Наркология салбырынын мурнундан силер бугудеге ыдыктыг байырлалывыс Шагаа-биле байырывыс чедирбишаан, быжыг кадыкшылды, ог-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ажы-төлдериңерге аас-кежикти, олча-омакты, салган сорулгаларыңарның боттаныырын, күзелдериңер бүдерин, кылган ажыл-ижиңер аайлажып чоруурун, мал маганыңар арбын өзүп-мандыырын, одар-белчиириңер четчип чоруурун арыг сеткилдеривистин ханызындан кузеп йөрээдивис!

Шагаа-биле! Курай, курай, курай!