Элээди уругларга болгаш ада-иелерге психологтуг дурген дуза чедирер албан телефону

Бистин республикавыста Россия Федерациязынын бугу субъектилеринде ажылдап турар психологтуг дуза чедирер ниити чангыс аай 8-800-2000-122 дугаарлыг бузурел телефону ажылын ургулчу чорудуп турар.

Бир эвес силер берге байдалга таваржып, сагыш-сеткилиңерни бир-ле чуве дүвүредип турар болза, ог-буленерде, азы долгандыр турар ниитилелде кучулел азы амы-тынга четтинер чоруктар тургустунуп турар болза, дуза-деткимче, арга-сүме айтырыптар улузуңар чок болза, чүгле бо номерже долгаптыңар, силерге кезээде дузалаар, арга-сүмени бээр.

Ада-иелерге база деткимчени берип, ажы-толу биле аразында харылзааны быжыктырып, билишпейин барган таварылгалардан унеринге дузалап, кризистиг байдалда ооредиглиг сумелерни чедирер.

Психолог биле чугаалашкан чугааны чугле долгаан кижи биле специалист билир болур. Чажыт.

Ук телефон мобилдиг-даа, стационар-даа телефондан харылзажырга халас болур.

Дуза-деткимче аптар азы арга-сүме айтырыптар улузуңар чок болза, чонувуска, ажы-толувуске ургулчу ажылдап турар ниити чангыс аай 8-800-2000-122 дугаарлыг бузурел телефонунче, бистин регионувустун девискээринде 8-962-062-3333, 8(39422)-60007 деп ажылын чорудуп турар дугаарларче долгаарын сумеледивис.

Арагага сундугуп, наркотиктиг будумелдер ажыглап турар апарган таварылгаларда, эмчи дузазы болгаш психологтуг арга-сумени айтырып алырда 89235963484 деп дугаарлыг телефонче долгааш билип алырын база дыннаттывыс.

Ал бодунарга болгаш чоок кижилеринерге кан-кадыкты кузедивис!